Regulamin

12.04.2023 12:04

 

Regulamin korzystania z Platformy e-Podatki

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach platformy elektronicznych usług publicznych o nazwie Platforma e-Podatki, zwanej dalej Platformą.

2. Administratorem Platformy jest Wójt Gminy Bielsk Podlaski z siedzibą w Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski.

3. Platforma jest serwisem internetowym Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, zapewniającym obsługę e-podatków dostępnym pod adresem https://podatki.bielsk-podlaski.ipodlaskie.pl oraz obsługę e-opłat  dostępnych pod adresem https://oplaty.bielsk-podlaski.ipodlaskie.pl

4. Platforma umożliwi przegląd i obsługę zdalną poprzez internet zobowiązań finansowych Klientów Urzędu, w tym zrealizowanie płatności drogą elektroniczną, złożenie deklaracji, informacji lub wniosku drogą elektroniczną do Urzędu oraz elektroniczne podpisywanie deklaracji, informacji lub wniosków przez Klienta z wykorzystaniem Profilu Zaufanego lub funkcjonalności podpisu kwalifikowanego.

 

§ 2. Zastosowane w Regulaminie definicje i ich oznaczenia

1. ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,

2. Klient –osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej deklarująca chęć korzystania z Platformy,

3. Gmina – Gmina Bielsk Podlaski,

4. Profil Zaufany – środek identyfikacji elektronicznej zawierający zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę fizyczną, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który został wydany w sposób, o którym mowa w art. 20c albo art. 20cb ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2023 r. poz. 57 ze zm.),

5. Operator – podmiot świadczący usługi bezpiecznej płatności internetowej,

6. Urząd – Urząd Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski,

7. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344),

9. Wniosek – wniosek o utworzenie, zmianę bądź usuniecie konta Klienta na Platformie,

10. Zobowiązania – zobowiązania Klienta wobec Gminy uwidocznione na koncie Klienta,

11. Login.gov.pl – narzędzie służące do uwierzytelniania się w systemach (usługach online) za pomocą środków identyfikacji elektronicznej, wydanych przez różne podmioty w ramach systemów identyfikacji elektronicznej,

12. Regulamin Operatora – regulamin świadczenia usługi płatniczej przekazu pieniężnego za pośrednictwem Systemu Płatności Online,

13. Usługa lub Usługi – usługa lub usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Platformy.

14. System dziedzinowy - program komputerowy Fiskus.net  Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku, służący do ewidencji wymiaru i poboru podatków  w Urzędzie.

15. Administrator Platformy – Wójt Gminy Bielsk Podlaski.

 

§ 3. Zasady i założenia korzystania z Platformy

1. Klient korzysta z Platformy z własnej woli i bezpłatnie, z zastrzeżeniem § 7.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

3. W celu korzystania z dostępnych usług Platformy, Klient akceptuje niniejszy Regulamin, którego treść jest dostępna na Platformie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora dla celów niezbędnych do korzystania z Platformy. Każdorazowe korzystanie z Platformy jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta zapoznania się z warunkami niniejszego Regulaminu, akceptacją jego treści oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

4. Klient będący osobą prawną oraz jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w celu utworzenia konta na Platformie jest obowiązany do złożenia w tej sprawie wniosku ze wskazaniem osoby fizycznej do technicznej obsługi konta Klienta oraz adresu poczty e-mail. Każda zmiana osoby do technicznej obsługi konta Klienta wymaga pisemnego zgłoszenia zmiany w Urzędzie.

5. Wszelkie operacje związane z dostępem do konta na Platformie, Klient będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wykonuje przy wykorzystaniu wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępnego również na stronie Platformy.

6. Klient będący osobą fizyczną ma możliwość zalogowania się do Platformy za pomocą strony login.gov.pl lub za pomocą loginu i hasła.

7. W celu uzyskania loginu i ustanowienia hasła, niezbędne jest złożenie w Urzędzie wniosku o utworzenie konta na Platformie, gdzie podaje się: imię i nazwisko, adres zamieszkania, Identyfikator podatkowy PESEL oraz adres e-mail. Wzór wniosku jest dostępny również na stronie Platformy.

8. Po zalogowaniu za pomocą strony login.gov.pl ,wymagane jest uzupełnienie adresu poczty e-mail, a po akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, następuje utworzenie konta.

9. Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną oraz jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej może złożyć wniosek o usunięcie konta na Platformie, w przypadku gdy nie wyraża dalszej chęci korzystania z usług tam dostępnych. Wniosek jest dostępny również na stronie Platformy.

10. Wnioski są dostępne do pobrania na stronie Platformy pod adresem https://podatki.bielsk-podlaski.ipodlaskie.pl/

11. Wypełniony Wniosek, o którym mowa w ust. 5, 7 i 9 Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej składa w Urzędzie:

1) osobiście,

2) przez pełnomocnika, który obowiązany jest do przedłożenia oryginału pełnomocnictwa szczególnego, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 974), wraz z należną opłatą skarbową, upoważniającego do złożenia Wniosku i utworzenie konta na Platformie

3) elektronicznie - za pośrednictwem platformy ePUAP, wybierając usługę Pismo Ogólne oraz załączając Wniosek podpisany elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym.

12. Po akceptacji wniosku, na wskazany w nim adres poczty e-mail zostaje przesłany link aktywacyjny, po skorzystaniu z którego, konto zostaje aktywowane. Klient sam ustanawia hasło do Platformy.

13. Przesłanie Klientowi linka aktywacyjnego następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia Wniosku.

14. Złożenie Wniosku lub korzystanie z Usług jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wójtem Gminy Bielsk Podlaski w celu korzystania z Platformy e-Podatki Urzędu Gminy Bielsk Podlaski.

15. W celu złożenia deklaracji i informacji wymagane jest ich podpisanie przez Klienta podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Nie dopuszcza się podpisania deklaracji przez osoby działające na podstawie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych drogą elektroniczną, określonego w art. 80a § 2a ustawy – Ordynacja podatkowa. Pełnomocnicy składają deklaracje i informacje tylko osobiście w Urzędzie.

16. Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną oraz jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będzie miał możliwość złożenia drogą elektroniczną wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, przy wykorzystaniu wniosku stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, dostępnego również na stronie Platformy.

17. Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną oraz jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będzie miał możliwość złożenia drogą elektroniczną  wniosku  o wydanie zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego, przy wykorzystaniu wniosku, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu, dostępnego również na stronie Platformy.

 

§ 4. Obowiązki oraz prawa Administratora Platformy

1. Administrator Platformy zobowiązany jest do ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Klienta, bądź osoby upoważnionej do działania w imieniu Klienta.

3. Administrator Platformy zapewnia bezpieczne przechowywanie danych chroniące przed ich utratą, ujawnieniem, czy też zmianą przez nieuprawnione osoby, pod warunkiem zapewnienia przez Klienta bezpieczeństwa na urządzeniu, z którego łączy się on z Platformą.

4. Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta parametrów logowania nieupoważnionym osobom.

5. W przypadku zaistnienia podejrzenia uzyskania hasła do konta na Platformie przez osoby do tego nieupoważnione, Klient powinien niezwłocznie zmienić hasło dostępu do Platformy.

6. Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Usługi z powodu nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu i oprogramowania Klienta oraz z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od niego.

7. Administrator Platformy zobowiązany jest do ochrony danych osobowych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 s.1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r., sprost. Dz. Urz. UE L74 s.35 z 2021 r.).

 

§ 5. Blokada konta Klienta na Platformie

1. Administrator Platformy ma prawo do zablokowania konta Klienta, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.

2. Wszelkie działania mające na celu utrudnienie lub destabilizowanie działania Platformy stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań, Administrator Platformy zablokuje konto Klienta oraz zgłosi czyn zabroniony właściwym organom. Administrator Platformy ma również prawo do podjęcia działań mających na celu naprawę szkody poniesionej przez Administratora.

3. O podjęciu powyższych działań Klient zostanie powiadomiony przez Administratora za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres na koncie Klienta.

 

§ 6. Obsługa i regulowanie zobowiązań

1. Platformy umożliwia przeglądanie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobowiązania na koncie Klienta dotyczą bieżącego roku rozliczeniowego i zawierają informacje o zaległościach lub nadpłatach z poprzednich okresów rozliczeniowych.

2. Ewentualne niezgodności pomiędzy informacją o zobowiązaniach na Platformy,
w szczególności o kwocie zobowiązania i terminie jego zapłaty, w stosunku do zobowiązań ustalonych na podstawie obowiązujących przepisów, Klient powinien niezwłocznie zgłosić na adres e-mail: p.hryniewicki@bielskpodlaski.pl
  lub bezpośrednio w Urzędzie.

3. Zgłoszenie niezgodności, o których mowa w ust. 2, nie jest równoznaczne
z wniesieniem jakiegokolwiek środka zaskarżenia w ramach stosownych procedur toczących się w przedmiocie danego zobowiązania, w szczególności nie stanowi odwołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.) oraz nie zwalnia z uregulowania zobowiązań w prawidłowej wysokości i określonym ustawowo terminie.

 

§ 7Realizacja płatności z wykorzystaniem Platformy

1. Platforma umożliwia Klientowi dokonanie opłat elektronicznych w zakresie: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Płatności z wykorzystaniem Operatora można dokonywać przy pomocy płatności elektronicznych online wybierając swój bank bądź za pomocą płatności BLIK (dostępnej w banku PKO BP).

3. Usługa płatności jest świadczona przez Operatora wyłącznie Klientom, którzy poprzez akceptację Regulaminu Operatora, zawarli z Operatorem umowę o realizację pojedynczej transakcji płatniczej w ramach przekazu pieniężnego.

4. Koszty dokonania płatności, zgodnie z taryfą Operatora, ponosi Klient.

5. O wysokości taryfy Klient informowany jest każdorazowo przed dokonaniem płatności.

6. Identyfikator transakcji będzie przesłany przez Operatora na podany adres poczty e-mail i będzie on niezbędny w celu złożenia ewentualnej reklamacji płatności u Operatora.

7. Klient otrzymuje, na wskazany przez niego adres poczty e-mail, potwierdzenie o wykonanych za pośrednictwem Platformy transakcjach płatniczych.

8. Każda płatność dokonana za pośrednictwem Operatora zostaje odnotowana w Platformie i zaksięgowana w systemie dziedzinowym funkcjonującym w Urzędzie. Do czasu zaksięgowania płatności w systemie dziedzinowym, na koncie Klienta widnieje niezmieniona wysokość salda oraz nałożona zostaje blokada, która uniemożliwia dokonanie płatności kolejny raz.

9. W przypadku upływu terminu płatności rat podatku, czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Klient nie będzie mógł dokonać ich płatności poprzez Platformę i konieczne będzie skontaktowanie się z pracownikiem Urzędu.

10. Klient będzie mógł dokonać płatności koszykowej swoich zobowiązań, wybierając więcej niż jedno zobowiązanie do opłaty. Opłata za transakcję należną dla Operatora płatności, będzie pobierana w takim przypadku, jak dla płatności jednostkowej.

11. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Klienta.

12. Zobowiązania do opłaty, wynikające ze złożonej poprzez Platformę deklaracji, widoczne będą na koncie Klienta w Platformie, po zatwierdzeniu deklaracji w systemie dziedzinowym Urzędu i wówczas możliwe będzie dokonanie płatności poprzez Platformę.

 

§ 8. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych przetwarzanych na Platformie jest Wójt Gminy Bielsk Podlaski.

2. Przetwarzanie, zbieranie i udostępnianie danych osobowych odbywa się zgodnie z

z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Z chwilą pierwszego logowania do Platformy, Klient akceptuje Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora Platformy, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług i na zasadach zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

5. W każdym momencie Klient ma prawo do wycofania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Platformy, co spowoduje usunięcie konta użytkownika z Platformy.

6. Administrator danych osobowych oświadcza, że spełnia wymogi przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, w związku z czym dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 9. Reklamacje związane z korzystaniem z Platformy

1. Reklamacje, z zastrzeżeniem ust. 7, przyjmowane są w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@bielskpodlaski.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko/nazwę Klienta, adres e-mail oraz przedmiot i okoliczności uzasadniające wniesioną reklamację.

3. Wynik rozpatrzenia reklamacji będzie przekazany na adres poczty e-mail Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od prawidłowego zgłoszenia reklamacji.

4. W przypadku braku informacji wskazanych w ust. 2, zgłaszającemu zostanie przesłany e-mail z informacją o konieczności ich uzupełnienia, a bieg terminu na rozpatrzenie reklamacji ulegnie zawieszeniu do momentu przesłania brakujących danych.

5. Reklamacje dotyczące wykonywania Usługi, a wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

6. Urząd Gminy zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski, przychody, dane, straty finansowe, ani żadne szkody czy odszkodowania, których Klient lub inne osoby chciałyby dochodzić w związku z korzystaniem z Platformy.

7. Reklamacje dotyczące transakcji finansowych, tj. płatności, Klient winien zgłaszać bezpośrednio do Operatora, zgodnie z odrębnym Regulaminem - Regulamin Operatora.

8. Za prawidłowość danych wprowadzonych do deklaracji i informacji odpowiada Klient Platformy.

 

§ 10. Zabezpieczenie usługi

1. W celu zapewnienia poufności, dostępności i integralności danych stosowane są zabezpieczenia Usługi, takie jak w szczególności:

a) Ograniczenia dostępu do danych – zastosowanie ograniczeń dostępu do danych w sferze organizacyjnej, logicznej i fizycznej;

b) Szyfrowanie połączenia za pośrednictwem protokołu HTTPS;

c) Kopie zapasowe – cykliczne wykonywanie kopii zapasowej danych oraz warstwy aplikacyjnej;

d) Bieżące aktualizowanie oprogramowania systemowego na serwerach, które udostępniają Usługę;

e) Logowanie zdarzeń zarówno systemowych jak i Usługi;

 

§ 11. Rekomendowane sposoby konfiguracji i zabezpieczenia urządzenia końcowego

1. W celu korzystania z Platformy Klient winien posiadać urządzenie końcowe (komputer, telefon lub tablet) z dostępem do sieci Internet oraz właściwe oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową.

2. Celem skorzystania z Platformy, Klient winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z tą Platformą:

a.dostęp do sieci Internet: łącze min. 2 Mb/s;

b.posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),

c.przeglądarka internetowa w najnowszej wersji: Microsoft Edge, Opera, Firefox, Google Chrome, lub Safari, obsługująca pliki Cookies.

3. Urząd Gminy zastrzega, że w związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany wyżej wymienionych wymagań technicznych.

4. Urząd Gminy informuje, że niewłaściwe zabezpieczenie przez Klienta urządzenia końcowego, loginu i hasła do Platformy może narazić Klienta na utratę lub ujawnienie danych, w tym danych osobowych lub utratę dostępu do Platformy.

5. Klient powinien zadbać o nieudostępnianie osobom nieuprawnionym loginu i hasła dostępu do Usługi.

6. Klient odpowiada za właściwe zabezpieczenie urządzenia końcowego, którego używa do komunikacji z Platformą, w tym za zapewnienie odpowiedniego i aktywnego oprogramowania antywirusowego oraz innych zabezpieczeń uniemożliwiających nieuprawniony dostęp do Platformy.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie Platformy.

2. Tekst Regulaminu jest dostępny na stronie internetowej Platformy pod adresem https://podatki.bielsk-podlaski.ipodlaskie.pl i pod adresem https://oplaty.bielsk-podlaski.ipodlaskie.pl

3. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu.

4. Zmiany treści Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni po ich opublikowaniu na stronie internetowej Platformy.

5. Klient zostanie poinformowany poprzez Platformę o każdej zmianie Regulaminu.

6. Brak zgody Klienta na zmianę Regulaminu uniemożliwi jego dalsze korzystanie z Platformy.

7. W kwestiach, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

8. Administrator Platformy może odmówić świadczenia usług lub zablokować dostęp do konta, powiadamiając jednocześnie Klienta o przyczynach odmowy bądź dokonanej blokady, w sytuacji naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, w szczególności bezprawnych działań Klienta. Administrator Platformy nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności, a Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Administratora z tym związane.